TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Małopolska będzie kontrolować produkcję 7 ezt-ów przez Newag. Szuka doradcy
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.06.2020 09:45:05
Małopolska będzie kontrolować produkcję 7 ezt-ów przez Newag. Szuka doradcy

Małopolski Urząd Marszałkowski opublikował ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych".

Szacunkową wycenę można przesyłać do 10 czerwca. Powinna ona uwzględniać zakup 7 jednostek elektrycznych. Umowę na ich dostawę Małopolska planuje podpisać z Newagiem.

Zakres świadczonych usług ma obejmować:  

1) Współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją Umowy dostawy EZT wraz z aneksami, dofinansowanej w ramach RPO WM (2014-2020), poprzez stałą konsultację i doradztwo. Stała konsultacja polega na sporządzaniu opinii w zakresie proponowanych przez dostawcę pojazdów rozwiązań technicznych i informatycznych w terminie do 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

2) Weryfikację i opiniowanie dokumentów oraz dokumentacji przekazanej przez dostawcę pojazdów  tj.: Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO), dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) i Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU). W ramach realizacji tego zobowiązania Wykonawca w szczególności:

a. zobowiązany będzie do szczegółowego przeanalizowania treści ww. dokumentów, zgłoszenia ew. uwag, zaproponowania ew. zmian i/lub uzupełnień oraz do stałej konsultacji w tym zakresie;

b. sporządzi oddzielne opinie dla każdego z ww. dokumentów, zawierające w szczególności uwagi, proponowane zmiany i/lub uzupełnienia i przedłoży je Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji przez Wykonawcę.

3) Kontrolę zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowań i wyposażenia w zakresie zgodności z parametrami, cechami i oznaczeniami oraz wyposażeniem określonym w Umowie dostawy EZT i Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy dostawy EZT oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje średnio 2-8 kontroli w miesiącu z zastrzeżeniem, że ilość kontroli oraz częstotliwość ich przeprowadzania będzie uzależniona od stopnia zaawansowania procesu produkcji.

4) Kontrolę zgodności dokumentacji technicznej z wymogami dokumentacji technicznej do Umowy dostawy EZT oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Kontrolę dokumentów umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji EZT objętych zamówieniem.

6) Udział w procesie kontroli produkcji EZT, przewidzianej w Umowie dostawy EZT, na warunkach określonych w umowie dostawy EZT.

7) Pełnienie funkcji komisarza odbiorczego, który dokonana odbiorów EZT zgodnie z terminami dostaw i wykonania prac na każdym etapie produkcji oraz będzie nadzorował przeprowadzenie końcowej jazdy próbnej, której pozytywny wynik będzie podstawą do wystawienia z upoważnienia Operatorów świadectwa sprawności technicznej EZT. Zakres świadczonych usług przez komisarza obejmuje również:

• Analizę dokumentów związanych z przedmiotem odbioru;

• Powiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu odbioru technicznego wynikającego z potrzeby wyjaśnienia zapisów w dokumentach;

• Kontrolę oryginalnych atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających jakość części składowych i materiałów, z których wykonany jest przedmiot odbioru, dokumentów potwierdzających wykonanie odbioru technicznego przez Transportowy Dozór Techniczny oraz innych dokumentów dopuszczających wyroby lub technologie do stosowania w procesie produkcji przedmiotu odbioru;

• Żądanie przeprowadzenia niezbędnych badań identyfikacyjnych lub postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości, czy dokumenty odnoszą się do przedmiotu odbioru;

• Sprawdzenie aktualnych świadectw lub certyfikatów potwierdzających, że stosowane przez dostawcę przyrządy pomiarowe, przymiary i szablony zostały okresowo sprawdzone (legalizowane);

• Sprawdzenie aktualnych dokumentów potwierdzających, że pracownicy dostawcy posiadają wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia, w szczególności dotyczy to spawaczy oraz pracowników wykonujących spoiny;

• Stawienie się na miejscu odbioru technicznego po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez dostawcę;

• Sprawdzenie zgodności rzeczywistych parametrów i cech konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych oznakowań i wyposażenia w zakresie zgodności z parametrami, cechami i oznaczeniami oraz wyposażeniem określonym w Umowie dostawy EZT i Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy dostawy EZT oraz z obowiązującymi przepisami prawa;

• Sprawdzenie prawidłowości dokonywanych pomiarów, analiz, obliczeń oraz poprawności rejestracji otrzymanych wyników;

• Nadzorowanie przebiegu produkcji przedmiotu odbioru na miejscu;

• Nadzorowanie przebiegu produkcji przedmiotu odbioru poprzez wyrywkową kontrolę jego zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę odbioru technicznego;

• Współpracę z upoważnionymi przedstawicielami Dostawcy w zakresie związanym z procesem produkcji przedmiotu odbioru a także do zgłaszania zastrzeżeń i uwag;

• Podpisanie zgodnego z dokumentacją techniczną oraz normami – protokołu, świadectwa potwierdzającego wykonanie odbioru technicznego. 

• Wystawienie świadectwa sprawności technicznej EZT.

8) Analizę dokumentów związanych z przedmiotem odbioru oraz żądanie przeprowadzenia niezbędnych badań identyfikacyjnych lub postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości, czy dokumenty odnoszą się do przedmiotu odbioru.

9) Stawienie się na miejscu odbioru technicznego po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez dostawcę.

10) Udział w odbiorze technicznym i dokonanie odbioru technicznego oraz podpisanie protokołu odbioru technicznego w imieniu Zamawiającego dla każdego EZT (łącznie 7 szt. EZT), w terminach i na warunkach określonych w Umowie dostawy EZT. Przez odbiór techniczny rozumie się odbiór gotowego EZT w siedzibie NEWAG S.A., po wykonaniu niezbędnych badań i prób (obejmujących uczestnictwo w jeździe próbnej oraz potwierdzających wszystkie parametry techniczne EZT określone w Umowie dostawy EZT).

11) Udział w odbiorze końcowym i dokonanie odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego w imieniu Zamawiającego dla każdego EZT (łącznie 7 szt. EZT), w terminach i na warunkach określonych w Umowie dostawy EZT. Przez odbiór końcowy rozumie się odbiór gotowego EZT w miejscu jego dostawy.

12) Reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami oraz podmiotami, w przypadku gdy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, na podstawie szczególnego pełnomocnictwa. Przez właściwe organy i podmioty należy rozumieć wszelkie podmioty zewnętrzne, których udział w powyższym zakresie może nastąpić (np. Urząd Transportu Kolejowego, PKP Energetyka S.A. itp.).

13) Udział w spotkaniach pomiędzy Zamawiającym a dostawcą pojazdów.

14) Bieżące telefoniczne doradztwo w zakresie realizacji niniejszej umowy 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Zamawiającego.

15) Współpracę z upoważnionymi przedstawicielami Dostawcy w zakresie związanym z procesem produkcji przedmiotu odbioru a także do zgłaszania zastrzeżeń i uwag.

16) Współpracę w trakcie kontroli oraz odbiorów z pracownikami Operatora, w szczególności z maszynistami – instruktorami. 


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Małopolska
Newag
ezt

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....