TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Parowozy już nie jeżdżą
PAP - Opublikowano: 01.04.2014 09:20:02
Parowozy już nie jeżdżą
Od dziś na trasę Wolsztyn-Leszno w Wielkopolsce nie wyjedzie już pociąg pasażerski prowadzony przez parowóz. To efekt braku porozumienia samorządów z właścicielem Parowozowni Wolsztyn, spółką PKP Cargo w sprawie sposobu funkcjonowania parowozowni.Do końca marca lokomotywy z Wolsztyna obsługiwały ostatnie w Europie regularne połączenie kolejowe z użyciem trakcji parowej. Wielkopolski samorząd, samorządy Wolsztyna, jak i PKP Cargo mają nadzieję, że parowozy znów będą mogły wrócić do rozkładów jazdy. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi.W marcu spół­ka Ko­le­je Wiel­ko­pol­skie po­in­for­mo­wa­ła wła­ści­cie­la pa­ro­wo­zow­ni, że na wnio­sek or­ga­ni­za­to­ra prze­wo­zów - wiel­ko­pol­skie­go sa­mo­rzą­du - od po­cząt­ku kwiet­nia lo­ko­mo­ty­wa pa­ro­wa nie bę­dzie już ob­słu­gi­wa­ła po­cią­gów pa­sa­żer­skich kur­su­ją­cych na tra­sie Wolsz­tyn - Lesz­no - Wolsz­tyn.Jak po­wie­dział wi­ce­mar­sza­łek wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go Woj­ciech Jan­ko­wiak, sa­mo­rzą­dom nie udało się po­ro­zu­mieć z PKP Cargo w spra­wie utwo­rze­nia spół­ki. Miała ona umoż­li­wić ist­nie­ją­cej ponad 100 lat pa­ro­wo­zow­ni w Wolsz­ty­nie ko­mer­cyj­ne dzia­ła­nie. Tym­cza­sem PKP Cargo za­pro­po­no­wa­ło, by za­miast spół­ki stwo­rzyć in­sty­tu­cję kul­tu­ry.Wi­ce­mar­sza­łek po­wie­dział, że ne­go­cja­cje w spra­wie utwo­rze­nia spół­ki trwa­ły przez kilka ostat­nich lat.- Za­ło­że­nie było takie, że w tym roku za­ma­wia­my pa­ro­wo­zy tylko na pierw­szy kwar­tał. Są­dzi­li­śmy, że do tego czasu uzgod­ni­my z PKP Cargo osta­tecz­ną wer­sję po­ro­zu­mie­nia i wa­run­ki funk­cjo­no­wa­nia no­we­go pod­mio­tu. Jeśli tylko po­ja­wią się re­al­ne szan­se na jego po­wsta­nie - mo­że­my z dnia na dzień przy­wró­cić ruch skła­dów z pa­ro­wo­za­mi - po­in­for­mo­wał Jan­ko­wiak.- Nasza pro­po­zy­cja była taka, że pa­ro­wo­zow­nia, jako spół­ka, po­zy­ski­wa­ła­by zle­ce­nia na prze­wo­zy tu­ry­stycz­ne, oka­zjo­nal­ne, pro­mo­cyj­ne. My jako sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa za­ma­wia­li­by­śmy rów­nież - przy­naj­mniej w tym po­cząt­ko­wym okre­sie - re­gu­lar­ne po­łą­cze­nia. Spół­ka w tym cza­sie krze­pła­by, mo­gła­by po­zy­ski­wać pie­nią­dze na rynku. Taki układ byłby zdro­wy - po­wie­dział.W opi­nii rzecz­ni­ka PKP Cargo SA Mi­ro­sła­wa Kuka, jest szan­sa na osią­gnię­cie po­ro­zu­mie­nia w spra­wie przy­szło­ści Pa­ro­wo­zow­ni Wolsz­tyn. W dru­giej po­ło­wie kwiet­nia ma się odbyć ko­lej­ne spo­tka­nie w tej spra­wie. Jak pod­kre­ślił, PKP Cargo cho­dzi nie tylko o utrzy­ma­nie pa­ro­wo­zow­ni, ale i o jej roz­wój.- In­sty­tu­cja kul­tu­ry mia­ła­by szan­se na po­zy­ski­wa­nie środ­ków ze­wnętrz­nych dzię­ki spon­so­rom, do­ta­cjom, środ­kom unij­nym. W tej kwe­stii spół­ka ma da­le­ko bar­dziej ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Są­dzi­my, że za­wie­sze­nie kur­sów jest tylko cza­so­we, że można wy­pra­co­wać roz­wią­za­nie ko­rzyst­ne dla każ­dej ze stron - po­wie­dział.- Roz­mo­wy się nie za­koń­czy­ły. My ze swo­jej stro­ny przy­go­to­wu­je­my do­rocz­ną, ma­jo­wą Pa­ra­dę Pa­ro­wo­zów. Choć­by to po­ka­zu­je, że PKP Cargo stara się pro­mo­wać Wolsz­tyn jako bar­dzo cie­ka­we miej­sce - dodał rzecz­nik.Przy­szłość pa­ro­wo­zow­ni i pa­ro­wo­zów to przede wszyst­kim stra­te­gicz­na spra­wa dla sa­me­go Wolsz­ty­na. Jak przy­po­mi­na bur­mistrz An­drzej Ro­go­zin­ski, mia­sto nawet pro­mu­je się ha­słem: \'Wolsz­tyn pełną parą\'.- Pa­ro­wo­zow­nia to swo­isty ma­gnes, prze­kła­da się na po­wo­dze­nie po­zo­sta­łych atrak­cji na na­szym te­re­nie. Wia­do­mo, że je­że­li ktoś przy­jeż­dża z Ka­na­dy czy Wiel­kiej Bry­ta­nii, to poza oglą­da­niem pa­ro­wo­zów ko­rzy­sta z na­szej ga­stro­no­mii, ho­te­li, od­wie­dza nasze muzea i inne cie­ka­we miej­sca - po­wie­dział.Bur­mistrz przy­znał, że trud­no jest do­kład­nie osza­co­wać, jakie zyski przy­no­si Wolsz­ty­no­wi i jego miesz­kań­com obec­ność je­dy­nej w Eu­ro­pie a nie­wy­klu­czo­ne, że i na świe­cie pa­ro­wo­zow­ni. Nie ob­li­czo­no też, ile do­dat­ko­wych miejsc pracy dają mia­stu pa­ro­wo­zy.- Nie ma obawy, że to miej­sce prze­sta­nie dzia­łać. Kilka dni temu, na spo­tka­niu, przed­sta­wi­cie­le PKP Cargo jed­no­znacz­nie pod­kre­śli­li, że cza­so­wy brak za­mó­wień na kursy ze stro­ny wiel­ko­pol­skie­go sa­mo­rzą­du nie wpły­nie na ja­kie­kol­wiek de­cy­zje od­no­śnie wy­ga­sze­nia pa­ro­wo­zow­ni - po­wie­dział.An­drzej Ro­go­zin­ski za­pew­nił, że wstrzy­ma­nie re­gu­lar­nych kur­sów nie po­wo­du­je też, iż pa­ro­wo­zy nie wy­jeż­dża­ją na tory. Jak wy­ja­śnił, obec­nie funk­cjo­nu­je kilka pod­mio­tów wy­naj­mu­ją­cych je do prze­wo­zów spe­cjal­nych.- Takie prze­rwy w kur­so­wa­niu li­nio­wych po­cią­gów z przy­czyn tech­nicz­nych lub or­ga­ni­za­cyj­nych zda­rza­ły się już wcze­śniej. Mam na­dzie­ję, że ta prze­rwa rów­nież na­le­ży do chwi­lo­wych. Na na­stęp­nym spo­tka­niu PKP Cargo ma okre­ślić się, czy spół­ka rze­czy­wi­ście nie wcho­dzi w grę, a jeśli tak, to z ja­kich po­wo­dów. Ma też przed­sta­wić szcze­gó­ły in­ne­go roz­wią­za­nia - dodał.Po upu­blicz­nie­niu in­for­ma­cji o wstrzy­ma­niu re­gu­lar­nych kur­sów po­cią­gów z pa­ro­wo­za­mi, za­re­ago­wa­li mi­ło­śni­cy kolei z całej Pol­ski oraz za­gra­ni­cy. Do mar­szał­ka Jan­ko­wia­ka maile pi­sa­li pa­sjo­na­ci ko­lej­nic­twa m.​in. z Wiel­kiej Bry­ta­nii, Ho­lan­dii, Bel­gii i Czech.- Od­dźwięk jest rze­czy­wi­ście bar­dzo sze­ro­ki. Jest nie­po­kój, czy ostat­nia pa­ro­wo­zow­nia w Eu­ro­pie bę­dzie mogła dalej funk­cjo­no­wać, czy to nie ozna­cza, że te pa­ro­wo­zy już na za­wsze zo­sta­ną wy­ga­szo­ne. Ale mamy też re­ak­cję osób, które jeź­dzi­ły tymi po­cią­ga­mi na co dzień. Tu, pa­ra­dok­sal­nie, czę­sto jest ocze­ki­wa­nie, by w miej­sce pa­ro­wo­zów po­ja­wi­ły się no­wo­cze­sne, kli­ma­ty­zo­wa­ne szy­no­bu­sy - po­wie­dział Jan­ko­wiak.Polub nas :)
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
parowóz
Wolsztyn
Leszno
parowozownia
Koleje Wielkopolskie
PKP Cargo
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....